تلفن: 09336064848

آدرس اینترنتی: massagekadeh.com

ایمیل:hashemi20massage@gmail.com

لینک پیوستن به کانال تلگرام ماساژکده: massagekadeh@ یا telegram.me/massagekadeh

فرم تماس